Ochrona przeciwpożarowa

Dokumentacja

Zajmujemy się profesjonalnym wykonywaniem dokumentacji m.in.:

 • Instrukcje przeciwpożarowe,
 • Ocena zagrożenia wybuchem,
 • Wykonywanie analiz przyczyn pożarów,
 • Przeprowadzanie próbnej ewakuacji.
 • Przeprowadzamy szkolenia Atex
 • Współpracujemy z różnymi firmami na terenie całego kraju oraz z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zakres szkoleń

Podczas szkolenia pracownicy nauczą się jak prawidłowo reagować podczas zauważenia pożaru, sposobu efektywnego przeprowadzania ewakuacji oraz zasad postępowania na wypadek ataku terrorystycznego.
Pracownicy zostaną zapoznani z zakładową Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz praktycznymi sposobami zapobiegania pożarom.
Staramy sie by każde szkolenie przeprowadzone zostało przez inżyniera pożarnictwa.
Zakończone szkolenie zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia.

Oferujemy Państwu szkolenia pracowników dotyczące ochrony ppoz. z nowelizacji Kodeksu Pracy w 2009 r. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1460)

Próbna ewakuacja

Co obejmuje zakres pomocy w próbnej ewakuacji?

 • Korespondencję z Państwową Strażą Pożarną.
 • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za obiekt oraz pracowników.
 • Zaznajomienie z procedurami oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP).
 • Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej ewakuacji.
 • Wydanie zaleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej .

Przebieg szkolenia

Podczas szkolenia pracownicy nauczą się jak prawidłowo reagować podczas zauważenia pożaru, sposoby efektywnego przeprowadzania ewakuacji oraz zasad postępowania na wypadek ataku terrorystycznego.
Pracownicy zostaną zapoznani z zakładową Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz praktycznymi sposobami zapobiegania pożarom.
Każde szkolenia przeprowadzone jest przez inżyniera pożarnictwa lub technika pożarnictwa i zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy wykonanie w pełni profesjonalnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Nasi specjaliści z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego opracowują instrukcję na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej w budynku.
Dzięki niej dowiesz się m.in. jakie wymagania musi spełniać budynek, jak zachować się w przypadku pożaru oraz jak bezpiecznie wykonać prace pożarowo niebezpieczne.
Wszystko to wydaje się skomplikowane, ale wystarczy zlecić opracowanie instrukcji naszej firmie!

Wykonana przez nas Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego składa się z:

 • Części opisowej, która zawiera wszystkie wymagane przepisami elementy.
 • Części graficznej, która zawiera m.in. zaznaczone kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, rozmieszczenie gaśnic i urządzeń ppoż, występowanie substancji niebezpiecznych, planu usytuowania obiektu/ów na działce.
 • Załączników takich jak np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia przeciwpożarowego, zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz protokół zabezpieczenia, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wymagań.
 • Opracowana przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi indywidualną analizę zagrożenia pożarowego dla danego budynku oraz zawiera podstawy organizacji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, zasady zachowania się podczas pożaru, organizację ewakuacji, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Wykonana instrukcja podpisana jest przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje.
Należy pamiętać również o aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która powinna odbywać się co najmniej raz na 2 lata a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Jeśli mają Państwo wątpliwości czy w Państwa budynku wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, jak często należy ją aktualizować proszę o kontakt.

Nadzór inspektora p-poż

Oferujemy stały nadzór inspektora ppoż w zakładach pracy. Zadbamy o wszystkie sprawy związane z ochroną przeciwpożarową.

W momencie podpisania umowy Inspektor Ppoż, przejmuje obowiązki właściciela/zarządcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Do zadań inspektora należą m.in.:

 • nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie obowiązkowych szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,
 • wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
 • wykonywanie przeglądów gaśnic i hydrantów,
 • oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,
 • korespondencja z Państwową Strażą Pożarną,
 • pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,
 • sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
 • pilnowanie wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
 • prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
Inspektorem będzie specjalista ds. inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
Koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu obowiązków, wielkości, rodzaju budynku, występujących zagrożeń pożarowych itp.

Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem powinna być dokonana w obiektach i na terenach do nich przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane.
Oceną zagrożenia wybuchem należy objąć:

 • Wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • Wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • Wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
Prace, przy których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe
Każdorazowo należy także dokonać oceny ryzyka zawodowego przy pracach, podczas których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe.
Ważne! Do pomieszczeń zagrożonych wybuchem zalicza się pomieszczenia, w których może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa.
W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.
Obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem ma:
 • Inwestor,
 • Projektant,
 • Użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Podstawy prawne

Zgodnie z Art. 2091. § 1.Pracodawca jest zobowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
Zgodnie z RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 §17 pkt 1.) czytamy :
"Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu."